علوم و تحقیقات قم
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سامانه آموزش
 
 
  
 
 
امروز: چهارشنبه 26 شهريور 1393
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
وب سایت واحد قم : www.QomIAU.ac.ir


قابل توجه دانشجویان گرامی: این سامانه آموزشی مربوط به دانشجویان ورودی ماقیل 93 علوم و تحقیقات واحد قم میباشد
قابل توجه دانشجویان گرامی: دانشجویان ورودی جدید علوم و تحقیقات و دانشجویان واحد قم باید به سامانه آموزشی واحد قم،به آدرس ذیل مراجعه نمایند
سامانه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم : www.sida1.QomIAU.ac.ir

سامانه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم : www.sida2.QomIAU.ac.ir

ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))